Wijziging Arbowet 2017

Om de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de preventie en de arbodienstverlening te versterken en de randvoorwaarden voor de Arboarts te verbeteren is de Arbowet aangepast. Deze wijziging is per 1 juli doorgevoerd. Voor lopende contracten met arbodienstverleners zal na het ingaan van de wetswijzing een overgangsperiode van één jaar gelden.

De belangrijkste veranderingen zijn:

  • De versterking van de positie van de preventiemedewerker en samenwerking met de arbodienstverleners;
  • verbeteren randvoorwaarden handelen bedrijfsarts;
  • een basiscontract voor arbodienstverlening; en
  • meer mogelijkheden tot handhaving en toezicht

 

Toelichting op de belangrijkste veranderingen

 

Samenvatting wetswijzigingen arbeidsomstandighedenwet

 

1      Versterking betrokkenheid werkgevers en werknemers

De OR en PVT hebben instemmingsrecht met betrekking tot de persoon van de preventiemedewerker en de positie daarvan in de onderneming.

De arbodienstverlener wordt verplicht samen te werken met het medezeggenschapsorgaan.

 

2 Verbeteren randvoorwaarden voor de bedrijfsarts zodat deze meer onafhankelijk zijn rol kan vervullen

 

De onafhankelijke ondersteuning van de Arboarts staat onder druk. De volgende zaken zijn in de Arbowet opgenomen om de positie van de arbodienstverlener te versterken:

De werkgever en arbodienstverlener worden verplicht een overeenkomst op te stellen waarin de wijze van ondersteuning is vastgelegd. In deze overeenkomst moet staan hoe de arbodienstverlener de voor de werkgever verplichte taken uit gaat voeren.

In de overeenkomst moet moeten in elk geval de volgende zaken verplicht zijn opgenomen:

·         De bedrijfsarts kan iedere werkplek bezoeken;

·         De bedrijfsarts heeft een klachtenprocedure;

·         De bedrijfsarts moet nauw samenwerken met de preventiemedewerker en de OR, personeelsvertegenwoordiging of belanghebbende werknemers;

·         De bedrijfsarts honoreert in beginsel het verzoek om een second opinion;

·         De bedrijfsarts adviseert over preventieve maatregelen;

·         De bedrijfsarts meldt beroepsziekten aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

 

Om de verantwoordelijkheid van de werkgever bij de verzuimbegeleiding te benadrukken is nu opgenomen dat de bedrijfsarts adviseert in plaats van dat deze bijstand verleent. Werkgever en werknemer zijn samen zelf verantwoordelijk voor de implementatie van de adviezen van de bedrijfsarts.

3 Beter onderkennen en melden beroepsziekten

De bedrijfsarts krijgt in het basiscontract ruimte om beroepsziekten te melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. In de loop van de tijd wordt beoordeeld of Arboartsen dit actief doen. Als dit niet zo is wordt mogelijk een bestuurlijke boete ingevoerd.

4 Meer preventie

 

Preventie moet meer aandacht krijgen in bedrijven.

Hiervoor krijgen medewerkers het recht een bedrijfsarts te raadplegen, ook als ze niet ziek zijn. De bedrijfsarts kan dan adviseren over preventieve maatregelen. Daarnaast krijgt de bedrijfsarts de mogelijkheid de werkvloer bezoeken.

Door het versterken van de betrokkenheid van de medezeggenschap bij de preventiemedewerker hoopt de wetgever dat er meer draagvlak voor de preventiemedewerker komt en dat het medezeggenschapsorgaan meer betrokken wordt bij het functioneren van de preventiemedewerker.

5. Handhaving

De Inspectie SZW zal gaan handhaven op de aanwezigheid van het basiscontracten en de onderdelen daarvan.