cursus en advies voor de ondernemingsraad

Tevreden klanten

Nedcar , Geldservice Nederland , de Enk Groen & Golf , BAM , HGK , Gemeente Strijen , MEE , Maartenskliniek , ISS , Congregatie Alles voor allen , ING , Stadstoezicht Amsterdam , Sony , Euler Hermes , Livio , Slachtofferhulp Nederland , Marks & Spencer , SVHW , Gemeente Amsterdam , Kennedy van der Laan , Intralox , Groningen Seaports , 9292 Reisinformatie , SKSG , Roessingh , Kuiper Bouw en Ontwikkeling , Arkin , Clingendael , Euro Caps , Tobe , Yusen , Microbais , Franke Holding BV , Scheidt - Bachmann , Ambucare , Yamaha , Unilever , CSU , Merial , Gemeente Purmerend , Vomar , Aldi , 's Heeren Loo

Artikel 27 Instemmingsrecht.

1. De ondernemer behoeft de instemming van de ondernemingsraad voor elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van:

 a. een regeling met betrekking tot een pensioenverzekering, een winstdelingsregeling of een spaarregeling;

 b. een arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling;

 c. een belonings- of een functiewaarderingssysteem;

 d. een regeling op het gebied van de arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim of het reintegratiebeleid;

 e. een regeling op het gebied van het aanstellings-, ontslag- of bevorderingsbeleid;

 f. een regeling op het gebied van de personeelsopleiding;

 g. een regeling op het gebied van de personeelsbeoordeling;

 h. een regeling op het gebied van het bedrijfsmaatschappelijk werk;

 i. een regeling op het gebied van het werkoverleg;

 j. een regeling op het gebied van de behandeling van klachten;

 k. een regeling omtrent het verwerken van alsmede de bescherming van de persoonsgegevens van de in de onderneming werkzame personen;

 l. een regeling inzake voorzieningen die gericht zijn op of geschikt zijn voor waarneming van of controle op aanwezigheid, gedrag of prestaties van de in de onderneming werkzame personen;

 

een en ander voor zover betrekking hebbende op alle of een groep van de in de onderneming werkzame personen.

 

2. De ondernemer legt het te nemen besluit schriftelijk aan de ondernemingsraad voor. Hij verstrekt daarbij een overzicht van de beweegredenen voor het besluit, alsmede van de gevolgen die het besluit naar te verwachten valt voor de in de onderneming werkzame personen zal hebben. De ondernemingsraad beslist niet dan nadat over de betrokken aangelegenheid ten minste éénmaal overleg is gepleegd in een overlegvergadering. Na het overleg deelt de ondernemingsraad zo spoedig mogelijk schriftelijk en met redenen omkleed zijn beslissing aan de ondernemer mee. Na de beslissing van de ondernemingsraad deelt de ondernemer zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de ondernemingsraad mee welk besluit hij heeft genomen en met ingang van welke datum hij dat besluit zal uitvoeren.

 

3. De in het eerste lid bedoelde instemming is niet vereist, voor zover de betrokken aangelegenheid voor de onderneming reeds inhoudelijk is geregeld in een collectieve arbeidsovereenkomst of een regeling van arbeidsvoorwaarden vastgesteld door een publiekrechtelijk orgaan.

 

4. Heeft de ondernemer voor het voorgenomen besluit geen instemming van de ondernemingsraad verkregen, dan kan hij de kantonrechter toestemming vragen om het besluit te nemen. De kantonrechter geeft slechts toestemming, indien de beslissing van de ondernemingsraad om geen instemming te geven onredelijk is, of het voorgenomen besluit van de ondernemer gevergd wordt door zwaarwegende bedrijfsorganisatorische, bedrijfseconomische of bedrijfssociale redenen.

 

5. Een besluit als bedoeld in het eerste lid, genomen zonder de instemming van de ondernemingsraad of de toestemming van de kantonrechter, is nietig, indien de ondernemingsraad tegenover de ondernemer schriftelijk een beroep op de nietigheid heeft gedaan. De ondernemingsraad kan slechts een beroep op de nietigheid doen binnen een maand nadat hetzij de ondernemer hem zijn besluit overeenkomstig de laatste volzin van het tweede lid heeft meegedeeld, hetzij - bij gebreke van deze mededeling - de ondernemingsraad is gebleken dat de ondernemer uitvoering of toepassing geeft aan zijn besluit.

 

6. De ondernemingsraad kan de kantonrechter verzoeken de ondernemer te verplichten zich te onthouden van handelingen die strekken tot uitvoering of toepassing van een nietig besluit als bedoeld in het vijfde lid. De ondernemer kan de kantonrechter verzoeken te verklaren dat de ondernemingsraad ten onrechte een beroep heeft gedaan op nietigheid als bedoeld in het vijfde lid.

 

7. De ondernemer behoeft de instemming van de ondernemingsraad voor elk door hem voorgenomen besluit:

 a. tot vaststelling of intrekking van een pensioenovereenkomst die wordt ondergebracht bij een ondernemingspensioenfonds als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet;

 b. tot vaststelling of intrekking van een pensioenovereenkomst die wordt ondergebracht bij een niet verplicht bedrijfstakpensioenfonds;

 c. tot vaststelling of intrekking van een pensioenovereenkomst bij een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet, voor het deel van de pensioenovereenkomst dat niet verplicht door dat bedrijfstakpensioenfonds hoeft te worden uitgevoerd;

 

voor zover hetgeen in de pensioenovereenkomst is of wordt bepaald overeenkomt met hetgeen in pensioenovereenkomsten van alle of een groep van de in de onderneming werkzame personen is of wordt bepaald.

Het tweede tot en met zesde lid zijn van overeenkomstige toepassing.

Cursusdata

  • Wanneer wordt er een cursus gegeven?

    Wij verzorgen iedere 2e en 4e dinsdag van de maand centraal in het land onze open inschrijvingscursussen. Wilt u op een afwijkende datum een open inschrijvingscursus volgen of met meerdere leden van uw OR? Of wilt u de cursus op uw eigen (werk)locatie? Dat kunnen wij uiteraard ook voor u verzorgen. Neem dan contact met ons op.