cursus en advies voor de ondernemingsraad

Tevreden klanten

Vomar , de Enk Groen & Golf , Yamaha , Marks & Spencer , Gemeente Strijen , Kuiper Bouw en Ontwikkeling , Roessingh , ISS , ING , CSU , BAM , Congregatie Alles voor allen , Microbais , Aldi , Scheidt - Bachmann , Kennedy van der Laan , Maartenskliniek , Merial , SVHW , MEE , Unilever , Tobe , Clingendael , Arkin , Nedcar , Geldservice Nederland , 9292 Reisinformatie , HGK , Euler Hermes , SKSG , Ambucare , 's Heeren Loo , Intralox , Gemeente Purmerend , Slachtofferhulp Nederland , Stadstoezicht Amsterdam , Franke Holding BV , Livio , Gemeente Amsterdam , Groningen Seaports , Euro Caps , Yusen , Sony

Artikel 21Bescherming benadeling

De ondernemer draagt er zorg voor, dat de in de onderneming werkzame personen die staan of gestaan hebben op een kandidatenlijst als bedoeld in artikel 9, alsmede de leden en de gewezen leden van de ondernemingsraad en van de commissies van die raad niet uit hoofde van hun kandidaatstelling of van hun lidmaatschap van de ondernemingsraad of van een commissie van die raad worden benadeeld in hun positie in de onderneming. Indien de ondernemer aan de ondernemingsraad een secretaris heeft toegevoegd is de eerste volzin op die secretaris van overeenkomstige toepassing. Op degene die het initiatief neemt of heeft genomen tot het instellen van een ondernemingsraad is de eerste volzin van overeenkomstige toepassing. De ondernemingsraad, alsmede iedere in de onderneming werkzame persoon als in de eerste tot en met derde volzin bedoeld, kan de kantonrechter verzoeken te bepalen dat de ondernemer gevolg dient te geven aan hetgeen in de eerste tot en met derde volzin is bepaald. Ten aanzien van personen die krachtens publiekrechtelijke aanstelling in de onderneming werkzaam zijn, treedt een andere kamer van de rechtbank in de plaats van de kantonrechter.

Cursusdata

  • Wanneer wordt er een cursus gegeven?

    Wij verzorgen iedere 2e en 4e dinsdag van de maand centraal in het land onze open inschrijvingscursussen. Wilt u op een afwijkende datum een open inschrijvingscursus volgen of met meerdere leden van uw OR? Of wilt u de cursus op uw eigen (werk)locatie? Dat kunnen wij uiteraard ook voor u verzorgen. Neem dan contact met ons op.