cursus en advies voor de ondernemingsraad

Tevreden klanten

Kennedy van der Laan , Sony , Congregatie Alles voor allen , Roessingh , HGK , BAM , Intralox , Unilever , Franke Holding BV , Gemeente Strijen , Euro Caps , ING , 9292 Reisinformatie , SVHW , Geldservice Nederland , Groningen Seaports , Scheidt - Bachmann , Tobe , Marks & Spencer , CSU , Microbais , MEE , Ambucare , Clingendael , Yamaha , Merial , Kuiper Bouw en Ontwikkeling , Stadstoezicht Amsterdam , Slachtofferhulp Nederland , Euler Hermes , Arkin , Nedcar , de Enk Groen & Golf , Livio , Maartenskliniek , Vomar , Gemeente Amsterdam , Aldi , 's Heeren Loo , ISS , Yusen , Gemeente Purmerend , SKSG

Artikel 9

1. De verkiezing van leden van de ondernemingsraad geschiedt bij geheime schriftelijke stemming en aan de hand van een of meer kandidatenlijsten.

 

2. Een kandidatenlijst kan worden ingediend door:

 a. een vereniging van werknemers, die in de onderneming werkzame kiesgerechtigde personen onder haar leden telt, krachtens haar statuten ten doel heeft de belangen van haar leden als werknemers te behartigen en als zodanig in de betrokken onderneming of bedrijfstak werkzaam is en voorts ten minste twee jaar in het bezit is van volledige rechtsbevoegdheid, mits zij met haar leden in de onderneming over de samenstelling van de kandidatenlijst overleg heeft gepleegd. Ten aanzien van een vereniging die krachtens haar statuten geacht kan worden een voortzetting te zijn van een of meer andere verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid van werknemers, wordt de duur van de volledige rechtsbevoegdheid van die vereniging of verenigingen voor de vaststelling van de tijdsduur van twee jaar mede in aanmerking genomen;

 b. iedere in de onderneming werkzame kiesgerechtigde persoon of groep van personen, niet zijnde lid van een vereniging als bedoeld onder a welke een kandidatenlijst heeft ingediend.

 

3. De ondernemingsraad kan in zijn reglement bepalen, dat voor bepaalde groepen van in de onderneming werkzame personen, dan wel voor bepaalde onderdelen van de onderneming afzonderlijke kandidatenlijsten worden ingediend, ten einde als grondslag te dienen voor de verkiezing door de betrokken personen of onderdelen van een tevens in het reglement te bepalen aantal leden van de ondernemingsraad. Indien de ondernemingsraad van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, gelden de in het tweede lid ten aanzien van het indienen van kandidatenlijsten gestelde eisen voor iedere aangewezen groep of ieder aangewezen onderdeel afzonderlijk.

 

4. De ondernemingsraad treft, indien dit bevorderlijk is voor een goede toepassing van deze wet in de onderneming, voorzieningen in zijn reglement opdat de verschillende groepen van de in de onderneming werkzame personen zoveel mogelijk in de ondernemingsraad vertegenwoordigd kunnen zijn.

 

Cursusdata

  • Wanneer wordt er een cursus gegeven?

    Wij verzorgen iedere 2e en 4e dinsdag van de maand centraal in het land onze open inschrijvingscursussen. Wilt u op een afwijkende datum een open inschrijvingscursus volgen of met meerdere leden van uw OR? Of wilt u de cursus op uw eigen (werk)locatie? Dat kunnen wij uiteraard ook voor u verzorgen. Neem dan contact met ons op.