cursus en advies voor de ondernemingsraad

Tevreden klanten

Gemeente Purmerend , Microbais , MEE , 's Heeren Loo , Yamaha , Franke Holding BV , Arkin , Congregatie Alles voor allen , Euler Hermes , Unilever , SKSG , Gemeente Strijen , Sony , BAM , ISS , SVHW , Geldservice Nederland , Ambucare , Clingendael , Merial , Euro Caps , Livio , ING , Gemeente Amsterdam , de Enk Groen & Golf , Maartenskliniek , CSU , Nedcar , Tobe , Stadstoezicht Amsterdam , Vomar , Intralox , Groningen Seaports , Aldi , Kennedy van der Laan , Scheidt - Bachmann , HGK , Roessingh , 9292 Reisinformatie , Marks & Spencer , Kuiper Bouw en Ontwikkeling , Slachtofferhulp Nederland , Yusen

Artikel 5 Ontheffing.

 

1. De Raad kan, indien bijzondere omstandigheden een goede toepassing van deze wet in de betrokken onderneming in de weg staan, aan een ondernemer op diens verzoek ten aanzien van een door hem in stand gehouden onderneming schriftelijk voor ten hoogste vijf jaren ontheffing verlenen van de verplichting tot het instellen van een ondernemingsraad. De Raad kan een dergelijke ontheffing uitsluitend verlenen indien voor wat betreft de informatie aan en de raadpleging van werknemers over de in het zesde lid genoemde onderwerpen door de ondernemer voorzieningen zijn getroffen om te waarborgen dat wordt voldaan aan het zevende en achtste lid.

2. De Raad stelt de verenigingen van werknemers, bedoeld in artikel 9, tweede lid, onder a, in de gelegenheid over het verzoek om ontheffing te worden gehoord.

3. Aan een ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden.

4. Zolang op een verzoek om ontheffing niet onherroepelijk is beslist, geldt de in artikel 2, eerste lid, bedoelde verplichting niet.

5. In dit artikel wordt verstaan onder:

 a. informatie: het verstrekken van gegevens door de ondernemer aan de werknemers opdat zij kennis kunnen nemen van het onderwerp en het kunnen bestuderen;

b. raadpleging: de gedachtewisseling en de totstandbrenging van een dialoog tussen de werknemers en de ondernemer.

6. Informatie en raadpleging behelzen: a. informatie over de recente en de waarschijnlijke ontwikkeling van de activiteiten en de economische situatie van de onderneming;

b. informatie en raadpleging over de situatie, de structuur en de waarschijnlijke ontwikkeling van de werkgelegenheid binnen de onderneming, alsmede over eventuele geplande anticiperende maatregelen met name in geval van bedreiging van de werkgelegenheid;

c. informatie en raadpleging over beslissingen die ingrijpende veranderingen voor de arbeidsorganisatie of de arbeidsovereenkomsten kunnen meebrengen.

7. Het tijdstip en de wijze van informatieverstrekking alsmede de inhoud van de informatie moeten zodanig zijn dat de werknemers de informatie adequaat kunnen bestuderen en zo nodig de raadpleging kunnen voorbereiden.

8. Raadpleging geschiedt:

a. op een tijdstip, met middelen en met een inhoud die passend zijn;

b. op het relevante niveau van directie en vertegenwoordiging, afhankelijk van het te bespreken onderwerp;

c. op basis van de door de ondernemer te verstrekken informatie en van het advies dat de werknemers kunnen uitbrengen;

d. op zodanige wijze dat de werknemers met de ondernemer kunnen samenkomen en een met redenen omkleed antwoord op hun advies kunnen krijgen;

e. met het doel een akkoord te bereiken over de in het zesde lid, onder c, bedoelde beslissingen, die onder de bevoegdheden van de ondernemer vallen.

Cursusdata

  • Wanneer wordt er een cursus gegeven?

    Wij verzorgen iedere 2e en 4e dinsdag van de maand centraal in het land onze open inschrijvingscursussen. Wilt u op een afwijkende datum een open inschrijvingscursus volgen of met meerdere leden van uw OR? Of wilt u de cursus op uw eigen (werk)locatie? Dat kunnen wij uiteraard ook voor u verzorgen. Neem dan contact met ons op.