cursus en advies voor de ondernemingsraad

Tevreden klanten

Gemeente Amsterdam , Gemeente Purmerend , Sony , Scheidt - Bachmann , Unilever , ISS , Livio , Intralox , Marks & Spencer , Yusen , Roessingh , Tobe , SKSG , CSU , HGK , Euler Hermes , Kuiper Bouw en Ontwikkeling , Aldi , Maartenskliniek , Kennedy van der Laan , Arkin , Stadstoezicht Amsterdam , Congregatie Alles voor allen , 9292 Reisinformatie , Franke Holding BV , Microbais , Yamaha , Merial , Clingendael , Geldservice Nederland , Vomar , Groningen Seaports , Slachtofferhulp Nederland , ING , Ambucare , Euro Caps , 's Heeren Loo , SVHW , de Enk Groen & Golf , Nedcar , BAM , MEE , Gemeente Strijen

 

Artikel 1

 1.Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt verstaan onder:

 a. Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 b. Raad: De Sociaal-Economische Raad, bedoeld in de Wet op de Bedrijfsorganisatie;

 c. onderneming: elk in de maatschappij als zelfstandige eenheid optredend organisatorisch verband waarin krachtens arbeidsovereenkomst of krachtens publiekrechtelijke aanstelling arbeid wordt verricht;

 d. ondernemer: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die een onderneming in stand houdt;

 e. bestuurder: hij die alleen dan wel te zamen met anderen in een onderneming rechtstreeks de hoogste zeggenschap uitoefent bij de leiding van de arbeid;

 f. bedrijfscommissie: de bevoegde bedrijfscommissie, bedoeld in de artikelen 37, 43 en 46.

 

2.Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt onder in de onderneming werkzame personen verstaan: degenen die in de onderneming werkzaam zijn krachtens een publiekrechtelijke aanstelling bij dan wel krachtens een arbeidsovereenkomst met de ondernemer die de onderneming in stand houdt. Personen die in meer dan één onderneming van dezelfde ondernemer werkzaam zijn, worden geacht uitsluitend werkzaam te zijn in die onderneming van waaruit hun werkzaamheden worden geleid.

 

3.Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt onder in de onderneming werkzame personen mede verstaan:

 a. degenen die in het kader van werkzaamheden van de onderneming daarin ten minste 24 maanden werkzaam zijn krachtens een uitzendovereenkomst als bedoeld in artikel 690 van Titel 7.10 van het Burgerlijk Wetboek, en

 b. degenen die krachtens een publiekrechtelijke aanstelling bij dan wel krachtens arbeidsovereenkomst met de ondernemer werkzaam zijn in een door een andere ondernemer in stand gehouden onderneming.

 

4.Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde worden de bestuurder of de bestuurders van een onderneming geacht niet te behoren tot de in de onderneming werkzame personen.

Cursusdata

  • Wanneer wordt er een cursus gegeven?

    Wij verzorgen iedere 2e en 4e dinsdag van de maand centraal in het land onze open inschrijvingscursussen. Wilt u op een afwijkende datum een open inschrijvingscursus volgen of met meerdere leden van uw OR? Of wilt u de cursus op uw eigen (werk)locatie? Dat kunnen wij uiteraard ook voor u verzorgen. Neem dan contact met ons op.