Wijzigingen Arbowet

In de Tweede Kamer is een wetsontwerp ingediend voor aanpassing van de Arbowet. Zie hier voor het wetsvoorstel. De veranderingen zullen naar verwachting per 1 januari 2017 worden doorgevoerd. De voorstellen hebben gevolgen voor de mogelijkheden van de OR. De OR krijgt een grotere rol bij de benoeming van de preventiemedewerker. Verder krijgt de OR meer mogelijkheden samen te werken met de preventiemedewerker en de bedrijfsarts.

 

Positie van de preventiemedewerker

De OR heeft  nu instemmingsrecht over de taken van de preventiemedewerker. In de voorgestelde wetswijziging krijgt de OR ook instemmingsrecht over de positie van de preventiemedewerker in de organisatie.

 

Minimumeisen aan contract met arbodienst

Het contract met de arbodienst moet aan een aantal minimumeisen gaan voldoen. Aan de wettelijke eisen die nu ook al worden gesteld wordt daar nu de mogelijkheid van werknemers om de bedrijfsarts te consulteren aan toegevoegd.

Om de arbodiensten beter in staat te stellen hun werk goed te doen moeten de rechten en plichten met betrekking tot de bedrijfsarts ook in de overeenkomst met de arbodienst worden vastgelegd.

De OR heeft hier instemmingsrecht en dat blijft zo.

 

Samenwerking OR , preventiemedewerker en bedrijfsarts

De samenwerking tussen de OR, de bedrijfsartsen de preventiemedewerker wordt bij de wetswijziging versterkt.

 

Versterking handhaving inspectie SZW

Ondernemingsraden krijgen vaak niet het advies van de arbodienst over de Risico-Inventarisatie en  evaluatie (RI&E). De inspectie gaat hier meer op toezien.