Organisatie van OR verkiezingen

Organisatie van OR-verkiezingen

In de Wet op de Ondernemingsraden worden richtlijnen en eisen aangegeven voor het instellen van een OR en het organiseren van verkiezingen. In art. 8 WOR staat dat er een regelement moet worden opgesteld en in de artikelen 12 en 14 zijn zaken geregeld met betrekking tot de inhoud van het reglement.
In de artikelen 9, 10 en 11 wordt aangegeven wat er met betrekking tot de verkiezingen moet worden geregeld.

Hieronder wordt een en deze in een overzicht gegeven van de stappen die moeten worden gezet voor het instellen van een OR. .

Voor het instellen van een OR en het organiseren van OR-verkiezingen zijn ongeveer 15 weken nodig. Het is verstandig om met de voorbereidingen ervan eerder te beginnen. Wettelijk is er met betrekking tot termijnen weinig geregeld. De termijnen in het overzicht hieronder zijn vooral gebaseerd op de praktische uitvoerbaarheid.
Indien het OR-reglement moet worden aangepast, is het verstandig dit voor aanvang van het verkiezingstraject uit te voeren.
Bij het instellen van een eerste ondernemingsraad moet er eerst een voorlopig regelement worden opgesteld. Daarover moeten de vakorganisaties worden gehoord.

Voor het opstellen van een regelement kan gebruik worden gemaakt van het voorbeeld van de SER. Zie https://www.ser.nl/nl/publicaties/overige/2010-2019/2015/or-voorbeeldreglement.aspx. Verder kunt u op www.orreglement.nl een regelement opstellen.

Planning organisatie OR-verkiezingen

Aantal weken voor verkiezing >9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1
Activiteiten
(Voorlopig) reglement opstellen / vaststellen X
Datum en tijdstip verkiezingsdagĀ  bepalen X
Verkiezingscommissie instellen X
Draaiboek organisatie OR-verkiezingen X
Lijst kiesgerechtigde/ verkiesbare personen X
Reservering locatie stembureau/stembussen e.d. of organisatie digitale verkiezingen X
Bekendmaking datum en
tijdstip verkiezingen
X
Bekendmaking kiesgerechtigden/ verkiesbare werknemers X
Verzoek kandidaatstelling werknemersorganisaties X X
Sluiting kandidaatstelling werknemersorganisatie X
Openstellen kandidaatstelling via vrije lijsten X
Kandidaatstelling vrije lijsten X X
Sluiting kandidaatstelling vrije lijsten X
BekendmakingĀ  kandidatenlijst X
Wel/ niet verkiezingen? X
Drukken en waarmerken stembiljetten en versturen, of digitale verkiezingen uitnodiging versturen X
verkiezingscampagne X X X
Organisatie verkiezingsdag, stembureaus ,kieslijsten, stembus, etc. of procedure digitale verkiezingen X X X
Eventueel medewerkers attenderen op de verkiezingen X
De verkiezingen X
Het totaal aantal stemmen tellen X
Uitslag van de verkiezingen bekendmaken X
Bezwaartermijn in acht nemen X
Verkiezingsuitslag archiveren X
Installatie nieuwe OR X