Ondernemingsraad en instemmingsrecht

Instemmingsrecht

Een aantal personele regelingen mogen alleen worden ingevoerd, gewijzigd of ingetrokken als de OR daarvoor  instemming heeft gegeven. Dat is geregeld in artikel 27 van de Wet op de Ondernemingsraden.

Om welke onderwerpen gaat het

In artikel 27 is een is een limitatieve opsomming opgenomen van onderwerpen die onder het instemmingsrecht vallen, het gaat om de volgende onderwerpen: 

 • pensioenverzekering, pensioenovereenkomst, winstdelingsregeling of spaarregeling;
 • vaststelling of intrekking van een pensioenovereenkomst;
 • een arbeids- en rusttijden en vakantieregeling;
 • een beloning en functiewaardering;
 • arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim en re-integratie;
 •  aanstelling, ontslag, en bevordering;
 • personeelsopleiding, de faciliteiten, scholingsbeleid en scholingsplan;
 • personeelsbeoordeling en functioneringsgesprekken, POP-gesprekken en varianten daarop;
 • bedrijfsmaatschappelijk werk;
 • werkoverleg;
 • de behandeling van klachten, zowel een interne als externe klachten;
 • de bescherming van de persoonsgegevens van medewerkers;
 • zaken met betrekking tot het kunnen waarnemen en controleren van aanwezigheid, gedrag en  prestaties.

 

Wat is een regeling

Het instemmingsrecht is alleen van toepassing als het een regeling is. Iets is een regeling als het de bedoeling heeft herhaaldelijk te worden toegepast en van toepassing is voor alle of een groep werknemers.

Relatie met CAO

Het instemmingsrecht is niet van toepassing als het onderwerp in de CAO is geregeld en voor zover het in de CAO is geregeld. Het kan dus zo zijn dat er in de CAO iets is opgenomen over beoordelingsgesprekken en beloning. Als de werkgever hier concrete invulling aan geeft is dat stuk binnen de kaders van de CAO instemmingplichtig.

Wat als de OR geen instemming geeft?

Als de OR geen instemming geeft kunnen zich verschillende situaties voordoen: 

De ondernemer trekt het besluit in;

De ondernemer heeft de mogelijkheid om vervangende instemming bij de kantonrechter te vragen. De Kantonrechter beoordeeld inhoudelijk en kijkt naar de bedrijfsorganisatorische en sociale belangen die door de OR en de ondernemer zijn ingebracht tijdens de behandeling van het instemmingverzoek.

De ondernemer kan toch uitvoering geven aan het onderwerp. Dit kan ook het geval zijn als de ondernemer geen instemming heeft gevraagd omdat hij van opvatting is dat het niet om een instemmingplichtig onderwerp gaat.

 

In dat geval heeft de OR de mogelijkheid een “beroep op de nietigheid” te doen. De OR geeft dan schriftelijk bij de bestuurder aan dat een besluit wordt uitgevoerd dat naar zijn mening instemmingplichtig is en dat de instemming daarvoor ontbreekt. In de WOR is opgenomen dat de  ondernemer dan moet stoppen met de uitvoering.

De ondernemer tegen een beroep op de nietigheid  bij de Kantonrechter in beroep.

De OR kan naar de Kantonrechter en vragen uit te spreken dat de ondernemer geen uitvoering meer mag geven aan het onderwerp.