Ondernemingsraad en het recht op informatie

Het recht op informatie

Een goede informatievoorziening is een belangrijke voorwaarde voor het overleg tussen OR en bestuurder. In de WOR is de verstrekking van de informatie aan de OR gesplitst in informatie die de OR moet ontvangen en de informatie die de OR desgevraagd moet krijgen.

 

Het algemeen informatierecht

In het algemeen geldt dat de ondernemer, als de OR daar om vraagt, de OR alle informatie moet geven die de OR nodig heeft voor zijn functioneren.  Dit is geregeld in artikel 31.

Als de OR daarom vraagt moet de informatie schriftelijk worden gegeven.

Moet de OR alle informatie krijgen?

Nee niet maar zo. De OR moet wel motiveren waarom of hij de informatie nodig heeft voor zijn functioneren. Zo heeft de OR niet automatisch recht op stukken van het directieoverleg. De OR moet aangeven over welk onderwerp hij de informatie wil hebben en met welke bedoeling. De ondernemer gaat niet over de bedoelingen van de OR. De OR bepaalt zelf welke informatie hij met welke bedoeling nodig heeft.

Als de ondernemer de informatie niet wil geven kan de OR de kantonrechter vragen de ondernemer te verplichten de informatie te verstrekken.

 

Informatie over de onderneming

De OR moet de beschikking hebben over informatie van de onderneming. Bij het begin van de zittingsperiode en elke keer en zo snel mogelijk als er iets veranderd moet de ondernemer de volgende informatie aan de OR geven:

De ondernemers of instellingen, ook in et buitenland, waarmee de onderneming duurzame verhoudingen onderhoud met daarbij de naam en woonplaats van degenen  die de feitelijke zeggenschap over de onderneming hebben;

 • De rechtsvorm en indien van toepassing de statuten;

 •  Indien van toepassing naam en woonplaats van de ondernemer als deze een natuurlijk persoon, een maatschap, CV of VOF is;

 • De naam en woonplaats van commissarissen en bestuursleden als de onderneming een rechtspersoon is;

 • Als de onderneming onderdeel is van een groep de zeggenschapsverhoudingen binnen de groep en de naam en woonplaats van degenen die de feitelijke zeggenschap hebben over de onderneming, ook als het een groep internationale ondernemingen betreft;

 • De inrichting van de organisatie en de naam en woonplaats van de bestuurder en de belangrijkste leidinggevenden en de wijze waarop de bevoegdheden zijn verdeeld.

 

De tekst van de wet over het algemene informatierecht

Artikel 31. Algemeen informatierecht

 1. De ondernemer is verplicht desgevraagd aan de ondernemingsraad en aan de commissies van die raad tijdig alle inlichtingen en gegevens te verstrekken die deze voor de vervulling van hun taak redelijkerwijze nodig hebben. De inlichtingen en gegevens worden desgevraagd schriftelijk verstrekt.

 2. De ondernemer is verplicht aan de ondernemingsraad bij het begin van iedere zittingsperiode schriftelijke gegevens te verstrekken omtrent:

  1. de rechtsvorm van de ondernemer, waarbij indien de ondernemer een niet-publiekrechtelijke rechtspersoon is, mede de statuten van die rechtspersoon moeten worden verstrekt;

  2. indien de ondernemer een natuurlijke persoon, een maatschap of een niet rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschap is: de naam en de woonplaats van onderscheidenlijk die persoon, de maten of de beherende vennoten;

  3. indien de ondernemer een rechtspersoon is: de naam en de woonplaats van de commissarissen of de bestuursleden;

  4. indien de ondernemer deel uitmaakt van een aantal in een groep verbonden ondernemers: de ondernemers die deel uitmaken van die groep, de zeggenschapsverhoudingen waardoor zij onderling zijn verbonden, alsmede de naam en de woonplaats van degenen die ten gevolge van de bedoelde verhoudingen feitelijke zeggenschap over de ondernemer kunnen uitoefenen;

  5. de ondernemers of de instellingen met wie de ondernemer, anders dan uit hoofde van zeggenschapsverhoudingen als bedoeld onder d, duurzame betrekkingen onderhoudt die van wezenlijk belang kunnen zijn voor het voortbestaan van de onderneming, alsmede de naam en de woonplaats van degenen die ten gevolge van zodanige betrekkingen feitelijke zeggenschap over de ondernemer kunnen uitoefenen;

  6. de organisatie van de onderneming, de naam en de woonplaats van de bestuurders en van de belangrijkste overige leidinggevende personen, alsmede de wijze waarop de bevoegdheden tussen de bedoelde personen zijn verdeeld.

 3. Het tweede lid, onderdeel d, strekt zich ook uit tot de ondernemer die deel uitmaakt van een internationale groep van ondernemingen. Het tweede lid, onderdeel e, strekt zich ook uit tot de ondernemer die anders dan uit hoofde van zeggenschapsverhoudingen als bedoeld in de vorige zin, duurzame betrekkingen met buitenlandse ondernemers of instellingen onderhoudt.

 4. De ondernemer is verplicht de ondernemingsraad zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van wijzigingen die zich in de in het tweede lid bedoelde gegevens hebben voorgedaan.