Klachtregeling

Consultaat V.O.F., statutair gevestigd te Driebergen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 56939736 , hier verder te noemen Consultaat, hanteert, met het doel de kwaliteit van zijn diensten te verbeteren, de volgende klachtenregeling.

1. Begripsomschrijving
Klacht: elke uiting van ongenoegen van degene(n) waarvoor een betaalde dienst wordt verricht over het functioneren van (een) medewerker(s) van Consultaat bij de uitoefening van zijn/haar taak.
Klager: degene die schriftelijk een klacht kenbaar heeft gemaakt aan de directie van Consultaat.

2. Procedure
2.1 Een klacht kan schriftelijk worden ingediend bij de directie van Consultaat.

2.2 De klager vermeld bij het indienen van een klacht de volgende informatie:
• Naam, adres, woonplaats en eventueel telefoonnummer en e-mailadres
• Degene(n) waartegen de klacht wordt ingediend
• Een omschrijving van de feiten en omstandigheden
• Een omschrijving van de klacht
• Of hij/zij er prijs op stelt gehoord te worden.

2.3 Consultaat stuurt binnen een week na ontvangst van de klacht een bevestiging van ontvangst van de klacht en geeft daarbij aan door wie de klacht in behandeling wordt genomen en op welke datum de klacht is ontvangen.Hierbij is uitgesloten dat degene(n) waartegen de klacht is ingediend, betrokken is of zijn, bij de beoordeling van de klacht.

2.4 De behandelaar van de klacht zorgt ervoor dat de klacht met toepassing van hoor en wederhoor -als een van de betrokkenen dat op prijs stelt- wordt behandeld.

2.5 Consultaat streeft er naar een klacht binnen 6 weken na ontvangst behandeld te hebben. Is dit door omstandigheden niet mogelijk dan worden partijen hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld, maar in elk geval binnen vier weken. Drie maanden na het indienen van een klacht dient er een oordeel te zijn door degene die de klacht in behandeling heeft.

2.6 De klager wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van het oordeel over de klacht. Het oordeel kan zijn dat een klacht geheel of gedeeltelijk gegrond wordt verklaard of ongegrond. Hierbij wordt ook aangegeven welke maatregelen worden genomen om een soortgelijke klacht in de toekomst te voorkomen. (zie punt 2.8)
Is de klager het niet eens met het oordeel, dan kan hij een onafhankelijke commissie vragen het oordeel opnieuw te wegen. De commissie bestaat uit drie leden:
1 lid wordt aangewezen door Consultaat;
1 lid wordt aangewezen door de klager;
Een onafhankelijk voorzitter, te weten J.W.M. Knipping. Bestuurslid van ontwikkelcentrum Xpant.
Het advies van de commissie is bindend.

2.7 Klachten en schriftelijke uitwerkingen van de gevolgde procedure worden 2 jaren bewaard.

2.8 Klachten worden tweemaal per jaar geïnventariseerd en op het meerdaagse directieoverleg in juni en december besproken. Daarbij is het niet van belang of de klacht gegrond of ongegrond is verklaard. Aan elke klacht wordt een verbeteractie verbonden, die na 6 maanden in het volgende meerdaagse overleg wordt geëvalueerd. Daar waar de effectiviteit evident is gebleken in het voorkomen van de klacht, worden werkwijze en procedures van Consultaat aangepast.

2.9 Op deze klachtenregeling en de daarin geregelde behandeling en afhandeling van klachten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2.10 Deze klachtenregeling wordt vastgesteld en kan worden gewijzigd door de directie van Consultaat.

2.11 Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld.