Checklist Sociaal Plan

Functies van een sociaal plan:

  • Het verzachten van de pijn (uitkering, aanvulling, verhuiskostenregeling);

  • onzekerheidsreductie (duidelijkheid geven over wat je kan verwachten);

  • structureren verandering (fases en tempo van de verandering en de

  • sociale doelstellingen);

  • mobiliteit, zowel in- als extern bevorderen (om- her- bijscholing

 

Kenmerken van een sociaal plan

  • het karakter van een overeenkomst; een collectieve regeling waaraan medewerkers individu­ele rechten ontlenen;

  • bevat regelingen en procedures;

  • bij voorkeur maatwerk: afgestemd op de aard van het veranderings­proces èn ondernemingsspecifiek.

 

Checklist voor onderwerpen in een sociaal plan

1. Algemeen

1.1 Regeling

1.2 Werkingssfeer

1.3 Geldigheidsduur

1.4 Wijzigingen sociaal plan

1.5 Overleg

1.6 Arbitrage

1.7 Hardheidsclausule

1.8 Bereidheid werkgever

1.9 Bereidheid werknemers

1.10 Overheidsvoorzieningen

 

2. Definities, bepalingen

2.1 Interne overplaatsing

2.2 Afvloeiing

2.3 Oud bruto salaris

2.4 Oud netto salaris

2.5 Nieuw bruto salaris

2.6 Nieuw netto salaris

2.7 Wettelijke uitkeringen

2.8 Aanvulling

2.9 Peildatum

 

3. Begeleidingscommissie

3.1 Doel

3.2 Samenstelling

3.3 Taak

3.4 Werkwijze, advies

3.5 Beslissing

3.6 Geheimhouding

 

4. Overplaatsingsregeling

4.1 Aanbod tot overplaatsing

4.2 Bedenktijd

4.3 Afwijzing aanbod

4.4 Terugkomen op overplaatsing

4.5 Her-, bij- of omscholing

4.6 Salaris tijdens her-, bij- of omscholing

4.7 Arbeidsvoorwaarden na overplaatsing

4.8 Toeslag bij lager salaris

4.9 Vakantierechten

4.10 Telling dienstjaren bij overplaatsing

4.11 Verhuiskosten

4.12 Huurcompensatie

4.13 Vergoeding kosten aankoop andere woning

4.14 Beroep bij onbillijke situatie

4.15 Spijtoptantenregeling

 

5. Afvloeiingsregeling

5.1 Toepassing

5.2 Dienstbeeindiging

5.3 Non-activiteit

5.4 Arbeidsongeschiktheid

5.5 Bemiddeling bij zoeken nieuwe werkkring

5.6 Sollicitatiebezoek

5.7 Ziektekostenverzekering werknemers boven de loongrens

5.8 Pensioenverzekering

5.9 Spaarregeling

5.10 Eerder verstrekte financiële vergoedingen

5.11 Studievergoedingen

5.12 Geldleningen

5.13 Dienstwoningen

5.14 Verzekeringen

5.15 Uitkeringen bij overlijden

5.16 Concurrentiebeding

5.17 Verlies van aanspraak ten gevolge van werktijdverkorting

5.18 Verstrekken van inlichtingen

 

6. Financiële voorzieningen

6.1 Werkingssfeer

6.2 Eerste keuzemogelijkheid voor eenmalige uitkeringen

6.3 Aanvulling op WW en arbeidsongeschiktheiduitkering

6.4 Duur van de aanvulling WW

6.5 Hoogte van de aanvulling

6.6 Uitkering na het verstrijken van de periode van aanvulling WW

6.7 Tweede keuzemogelijkheid voor eenmalige uitkeringen

6.8 Bijzondere voorzieningen voor oudere werknemers

6.9 Overeenkomstige wettelijke uitkeringen

6.10 Aanvullingen op het salaris bij een nieuwe werkgever

6.11 Schema eenmalige uitkering

6.12 Schema aanvullingsduur en eenmalige uitkering