Checklist Arbobeleid

Een goed functionerende Ondernemingsraad (of VGW-commissie) heeft jaarlijks de volgende werkzaamheden :

 

 • Toetsen of de Risico Inventarisatie en Evaluatie voldoende actueel is.                            
 • Onderhandelen over de prioriteiten in het plan van aanpak bij de RIE  .
 • Zorgen dat er voldoende aandacht is voor zowel veiligheid, gezondheid als welzijns risico’s.
 • De voortgangsrapportage van de RIE bespreken.
 • De begroting controleren op voldoende budget  voor arboverbeteringen.
 • De resultaten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek herkenen in de verbeteringen van het arbo- en personeelsbeleid.
 • Checken bij het personeel of bekend is wie er verantwoordelijk is voor het arbobeleid.
 • Het contract van de Arbodienst  na evaluatie heroverwegen.
 • Een analyse van het ziekteverzuim op basis van actuele verzuimcijfers.
 • Het bedrijfsgebonden ziekteverzuim analyseren.
 • Evaluatie van gehouden PAGO (‘s)en het arbo spreekuur.
 • Gesprek met de arbo-arts over mogelijke verbeteringen van het arbobeleid.
 • Een analyse van de actuele WIA-instroom cijfers.
 • De bedrijfsongevallen en beroepsziektes bespreken.
 • Het reïntegratiebeleid evalueren oa. de rol van de casemanager.
 • Het beleid ter bescherming tegen seksuele intimidatie, agressie en geweld toetsen.
 • Toezien op invulling van de BHV; oa. de jaarlijkse opleiding.
 • Overleg met de bestuurder over verbeteringen van het arbobeleid.
 • Deelnemen in de “arbo-werkgroep” van de eigen organisatie.