Bespreking Algemene gang van zaken

Een bijzondere invulling van het overleg tussen ondernemingsraad en bestuurder is de bespreking van de algemene gang van zaken. Deze moeten minimaal twee keer per jaar worden gehouden. Dit is in artikel 24 WOR geregeld.

De bedoeling hiervan is dat de bestuurder de OR informeert over de gang van zaken en de resultaten in de afgelopen periode en de plannen en verwachtingen voor de komende periode. In deze vergaderingen zullen vaak beleidsplannen en jaarverslagen aan de orde komen. De OR krijgt daarmee zicht op de  algemene ontwikkelingen in en rond de onderneming.

De bestuurder moet de OR voor de hiervoor ook schriftelijke informatie verstrekken:

§  Financiële informatie:

o   De begroting;

o   Jaarrekening

§  Informatie over sociaal beleid, een keer per jaar:

o   Kwalitatieve en kwantitatieve gegevens over het gevoerde sociale beleid;

o   Kwalitatieve en kwantitatieve gegevens over het te voeren sociale beleid.

Daarnaast moet de OR van de bestuurder een overzicht krijgen over de advies- en instemmingaanvragen die de OR kan verwachten. De OR kan dan in overleg met de bestuurder over hoe de OR bij de voorbereiding op de voorgenomen besluiten betrokken wil zijn. OR en bestuurder moeten hierover tot overeenstemming komen.

Bij de vergaderingen moeten commissarissen, bestuurders van een moederbedrijf of bestuursleden (als het gaat om een vereniging of stichting) aanwezig. Dat is in de WOR zo geregeld. De OR kan aangegeven van deze verplichting af te zien.

 

 

Tekst van artikel 24 wet op de ondernemingsraden

1.In de overlegvergadering wordt ten minste tweemaal per jaar de algemene gang van zaken van de onderneming besproken. De ondernemer doet in dit kader mededeling over besluiten die hij in voorbereiding heeft met betrekking tot de aangelegenheden als bedoeld in de artikel 25 en 27. Daarbij worden afspraken gemaakt wanneer en op welke wijze de ondernemingsraad in de besluitvorming wordt betrokken.

2.Indien de onderneming in stand wordt gehouden door een naamloze vennootschap, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, een coöperatie of een onderlinge waarborgmaatschappij, zijn bij de in het eerste lid bedoelde besprekingen de commissarissen van de vennootschap, de coöperatie of de onderlinge waarborgmaatschappij, als die er zijn, dan wel een of meer vertegenwoordigers uit hun midden aanwezig. Wordt ten minste de helft van de aandelen van de vennootschap middellijk of onmiddellijk voor eigen rekening gehouden door een andere vennootschap, dan rust de hiervoor bedoelde verplichting op de bestuurders van de laatstbedoelde vennootschap, dan wel op een of meer door hen aangewezen vertegenwoordigers. Wordt de onderneming in stand gehouden door een vereniging of een stichting, dan zijn de bestuursleden van die vereniging of die stichting, dan wel een of meer vertegenwoordigers uit hun midden aanwezig. De ondernemingsraad kan in een bepaald geval besluiten, dat aan dit lid geen toepassing behoeft te worden gegeven.

3.Het in het vorige lid bepaalde geldt niet ten aanzien van een onderneming die in stand wordt gehouden door een ondernemer die ten minste vijf ondernemingen in stand houdt waarvoor een ondernemingsraad is ingesteld waarop de bepalingen van deze wet van toepassing zijn, dan wel door een ondernemer die deel uitmaakt van in een groep verbonden ondernemers die te zamen ten minste vijf ondernemingsraden hebben ingesteld waarop de bepalingen van deze wet van toepassing zijn.