Artikel 46a SER

Artikel 46a

Onverminderd hetgeen hem is toebedeeld in deze wet en de daarop berustende bepalingen, heeft de Raad tot taak de medezeggenschap in ondernemingen te bevorderen.

Artikel 46b [Vervallen per 19-07-2013]

Artikel 46c [Vervallen per 19-07-2013]