Algemene leveringsvoorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen een opdrachtgever en Consultaat statutair gevestigd in Driebergen-Rijsenburg, verder te noemen Consultaat over trainingen, advies, coachen, teambuilding en andere vormen van ondersteuning, hierna te noemen ‘opdracht’.

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst.

De overeenkomst tussen Consultaat en de opdrachtgever komt tot stand wanneer Consultaat en de opdrachtgever een opdrachtbevestiging of offerte ondertekenen; ofwel wanneer de opdrachtgever een daartoe bestemd inschrijving- of aanmeldingsformulier ondertekent; ofwel wanneer Consultaat een schriftelijke bevestiging stuurt aan de opdrachtgever van een telefonische aanmelding of opdracht.

Artikel 3 Annulering door de opdrachtgever.

1. Wanneer een opdrachtgever een door Consultaat geaccepteerde opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan haar te vergoeden:

a) later dan 2 weken voor aanvangsdatum uitvoering 100%

b) tussen 2 en 4 weken voor aanvangsdatum uitvoering 90%

c) tussen 4 en 8 weken voor aanvangsdatum uitvoering 50%

d) tussen 8 en 13 weken voor aanvangsdatum uitvoering 25%

2. Wanneer Consultaat, als gevolg van een annulering door de opdrachtgever, annuleringskosten verschuldigd is aan een door Consultaat. ingehuurd conferentiecentrum, is de opdrachtgever verplicht deze annuleringskosten te vergoeden.

3. Als de opdrachtgever na aanvang van de opdracht de deelname beëindigt of anderszins niet aan de activiteit deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht tot enige terugbetaling.

4. De opdrachtgever ofwel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer, kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander aan de activiteit laten deelnemen. Dit moet dan wel vóór aanvangsdatum van de activiteit aan Consultaat b.v. worden medegedeeld.

Artikel 4 Annulering door Consultaat.

Consultaat heeft het recht zonder opgave van redenen een opdracht te annuleren of deelname van een opdrachtgever ofwel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren. De opdrachtgever heeft dan recht op terugbetaling van reeds betaalde gelden, exclusief reeds verrichte voorbereidingen.

Artikel 5 Overmacht.

Consultaat heeft het recht om zich uit een opdracht terug te trekken, wanneer een goede opdrachtuitvoering wordt belemmerd door veranderingen die zich aan haar invloed onttrekken (overmacht). Mocht de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging overgaan, dan heeft Consultaat recht op compensatie conform de voorwaarden genoemd in artikel 3 leden 2 en 3 van deze leveringsvoorwaarden.

Artikel 6 Wijziging van de opdracht.

Wanneer zich tijdens de uitvoering van de opdracht feiten of omstandigheden voordoen die afbreuk doen aan de oorspronkelijke bereikte wilsovereenstemming, wordt hierover tussen de opdrachtgever en Consultaat tijdig overleg gepleegd, zodat de afspraken aan de gewijzigde situatie kunnen worden aangepast.

Artikel 7 Vertrouwelijkheid.

Consultaat zal ten aanzien van het gebruik van de aan haar, door opdrachtgever en / of cursusdeelnemers, verstrekte of ter kennis genomen informatie en persoonlijke gegevens vertrouwelijk behandelen.

Artikel 8 Prijzen.

1. Bij totstandkoming van de overeenkomst wordt een prijs afgesproken, die in de schriftelijke overeenkomst wordt vastgelegd.

2. De overeenkomst vermeldt nadrukkelijk welke posten onder de prijs vallen.

3. Voor de verstrekte studiematerialen worden geen extra kosten in rekening gebracht.

4. Tenzij anders wordt overeengekomen moeten accommodatiekosten rechtstreeks door de opdrachtgever worden voldaan.

5. Over opleidingskosten wordt geen BTW in rekening gebracht.

6. Voor adviesopdrachten  wordt BTW in rekening gebracht.

7. Bij het niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting van opdrachtgever volgens factuur kunnen over het gehele verschuldigde bedrag de wettelijke rente vanaf de vervaldag, alsmede de uit de invordering voortkomende kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 9 Betalingsvoorwaarden

  1.  De in rekening gebrachte kosten dienen per bankbetaling naar de op de factuur vermelde bankrekening te worden overgemaakt.
  2. De betalingstermijn is 14 dagen na dagtekening van de factuur.
  3. Indien een te hoge betaling of een ten onrechte betaling heeft plaatsgevonden zal dit binnen 14 dagen gerestitueerd worden.

Artikel 10 Aansprakelijkheid.

1. Indien een opdrachtgever schade lijdt ten gevolge van aan Consultaat toerekenbare tekortkomingen bij de uitvoering van de opdracht, aanvaardt Consultaat. deze aansprakelijkheid, doch slechts indien deze door de aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en voor zover de verzekeraar tot uitkering overgaat. Consultaat  kan nooit  voor een hoger bedrag aansprakelijk gesteld worden dan het afgesproken bedrag voor de uitvoering van de desbetreffende opdracht.

2. Consultaat  is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door deelnemers aan Consultaat activiteiten aan conferentiecentra en derden.

Artikel 11 Eigendomsrecht

Het eigendomsrecht en copyright van het cursusmateriaal ligt bij Consultaat. Deze materialen kunnen vrij door opdrachtgever en cursusdeelnemers worden gebruikt.

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegdheid rechter.

1. Het Nederlands recht is van toepassing op alle diensten, werkzaamheden, algemene voorwaarden en geschillen doe voortvloeien uit de tussen Consultaat en opdrachtgever gesloten overeenkomst.

De algemene leveringsvoorwaarden van Consultaat zijn gepubliceerd op 23 januari 2013 op de website  www.voorwaarden.nl.